Podmínky pronájmu šatů

Objednejte se telefonicky či e-mailem zhruba 1-2 týdny předem, tak Vám zaručíme, že se budeme věnovat pouze Vám.

Výběr šatů

Zkoušení šatů je bezplatné, fotografování je povoleno.

Co potřebujete s sebou ?  Boty na podpadku, dobrou náladu, chuť do zkoušení a doprovod z řad Vaší rodiny či kamarádek. Ne však mnoho, více lidí se nikdy neshodne!

Na zkoušku nepoužívejte výrazný make-up, neboť v případě ušpinění šatů, jste povinni uhradit náklady na jejich vyčištění.

Rezervace

V případě rezervace šatů na konkrétní termín sepíšeme s Vámi dohodu o zapůjčení ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení zůstává v salónu a druhé obdrží zákazník.

Při sepisování dohody se zákazník prokáže platným Občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a zaplatí rezervační zálohu 50 % z celkové ceny. Doplatek se hradí v den vyzvednutí šatů.

Rezervační poplatek je nevratný, lze jej však převést na jiné svatební šaty nebo jiný termín svatby. Výměna šatů z důvodu změny postavy je samozřejmostí.

Cena půjčovného zahrnuje

  • první zkoušení šatů
  • druhá zkouška s doplňky
  • třetí zkouška před svatbou cca 1-2 týdny
  • drobné úpravy šatů
  • zapůjčení spodnice
  • vyčištění - běžné ušpinění

 

Vyzvednutí šatů

Svatební šaty vyzvedáváte 1-2 dny před termínem svatby, na základě předběžné dohody.

Při vyzvedávání šatů se skládá kauce 1000 Kč, která se vrací při zpětném převzetí šatů, pokud nejsou výrazně znečištěny. V případě výrazného znečištění se z kauce odečte poplatek za nadměrné znečištění zaplacený čistírně, zbytek je samozřejmě vrácen.  

Výrazné znečištění šatů  - víno, tráva, bláto, šmír, asfalt, krev, skvrny od jídla, mastné skvrny...  

Vracení šatů

Šaty se vracejí v den uvedený ve smlouvě. Za nedodržení termínu je účtováno smluvní penále ve výši 200 Kč za každý započatý den v prodlení.

Šaty je třeba vrátit s původním ramínkem a obalem. Poplatek za nevrácené či poškozené svatební ramínko je 100 Kč a nevrácený či zničený obal 400 Kč.

Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen rezervovat vybrané šaty vůči ostatním zájemcům dle nájemní smlouvy.

Připravit rezervované zboží dle smlouvy, čisté předat nájemci proti doplatku nájemného a složení vratné kauce pro případ výrazného zněčištění.

Je povinen oznámit nájemci neschopnost dodržet závazky dle smlouvy  v případě poškození či zničení rezervovaného zboží jiným zákazníkem a dohodnout se na řešení:

  • náhradní plnění smlouvy
  • odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen vyzvednout rezervované zboží v den dle nájemní smlouvy, zkontrolovat při převzetí stav pronajatého zboží a doplatit zbytek částky k zaplacené záloze.

Zacházet s pronajatými věcmi šetrně a předcházet jejich poškození. Nahlásit případně způsobené škody a potvrdit písemný záznam o stavu zboží a míře poškození.

Nahradit pronajímateli škody v plné výši - náklady na opravu zboží nebo  náhradu zničeného zboží, popř. náhradu plnění dalších poškozených smluv.

Náhrada způsobené škody

S pronajatými věcmi zacházejte šetrně, dle občanského zákoníku § 421 nesete za ně plnou odpovědnost.

V případě ztráty nebo poškození, hradí zákazník náklady s tím spojení v plné výši. Dle § 442 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

My bychom šaty rádi pojistili, ale to nelze.  Avšak Vy, jako zákazník, si však můžete sjednat pojištění NÁHRADA ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, poskytnuté zákazníky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.) jsou použity pouze k těmto účelům: vyřizování objednávek, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkou, poskytování  informací o zboží, cenách apod.